Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Shotokan     Slektstre     Profiler     Stilarter     Karate
Sentrum Karateklubb
 
    Fang Shiyu                   Chatan Yara
                     
    Fang Jiniang   Taryu Uku   Ki Teruya   Siesho Arakaki   Ku-San-Ku   Peichin
Takahara
       
Leu Luko   Kwan Pang
Yuiba
  Hayashi Toku
Jun
  Annan (Ahnan)       Satunuku Sakugawa
 
Seisho Aragaki Wei Shinzan   Ryu Ryuko   Nagahama   Shimpan Gusukuma   Kasaku Matsumora   Sokon Matsumura
 
Kanryo
Higashionna
              Ankoh Itosu       Yasutsune
Azato
Chojun Miyagi   Kenwa Mabuni           Gichin
Funakoshi
       
       
Chojiro Tani   Yoshitaka
Funakoshi
          Masatoshi Nakayama        
 
Yoshinao Nanbu   Taiji Kase   Hirokazu
Kanazawa
  Keinosuke Enoeda   Hiroshi Shirai   Kobayashi
Sensei
  Tanaka Sensei
   
                Bura Sensei (Jørgen)    
               
    Egon Solem       Ronald "Ronnie" Watt       Terje Salo Kristiansen    
       
«Diverse»                     «Shotokan»
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions